เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม
วันพฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564

ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์

 

 

ข้อบังคับสหกรณ์

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2563  

 

ระเบียบเกี่ยวกับการถือครองหุ้น

- ระเบียบฯ ว่าด้วย การถือหุ้น พ.ศ. 2557


- หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นพิเศษและการถือครองหุ้น   

ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินกู้


- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2559  (ยกเลิก)

- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563  

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2559  (ยกเลิก)

- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559

- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562


- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  

- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
  

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ. 2563  

- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกระเบียบและหลักเกณฑ์สหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ (เพื่อซื้อทรัพย์สิน)


- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2559


- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  


- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562
  


- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ "สินเชื่อเบาใจ" พ.ศ. 2562  

- ประกาศ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ "สินเชื่อเบาใจ" พ.ศ. 2562  

- ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน พ.ศ. 2562  

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย รายละเอียดประกอบเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ.2562 

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย รายละเอียดประกอบเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การควบคุมหลักประกันเงินกู้ ประเภทบุคคลค้ำประกัน

- ระเบียบ ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2559

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การค้างส่งเงินงวดชำระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้

- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ พ.ศ. 2559

- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การติดตามหนี้ การสืบทรัพย์และการจ่ายเงินทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การติดตามหนี้ การสืบทรัพย์และการจ่ายเงินทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

- ประกาศ เรื่อง การคำนวณเงินได้ประเภทอื่น  

 

ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินฝาก

 

- ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2559

- ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

- ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  

- ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากประจำเพิ่มพูน พ.ศ. 2559

- หลักเกณฑ์การรับเงินฝากออมทรัพย์และการรับเงินฝากประจำเพิ่มพูน

- หลักเกณฑ์ ว่าด้วย การเปิดบัญชีและการถอนเงินฝากทุกประเภท โดยใช้พิมพ์ลายนิ้วมือ

 

ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ

- ระเบียบ ว่าด้วย การรับสมัครสมาชิกสำหรับผู้ที่ลาออกจากสหกรณ์ พ.ศ. 2543

- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2560

- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2563  

- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก พ.ศ. 2555

- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก พ.ศ. 2563  


- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2548


- ระเบียบ ว่าด้วย การใช้เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2562
  


- ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2556


- ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 


- ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555


- ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์คืนให้กับผู้มีสิทธิ พ.ศ. 2560


- ระเบียบ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2561


- ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) พ.ศ.2564 
 


- ยกเลิกหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment

 

ระเบียบเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  และการประชุมใหญ่


- ระเบียบ ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2557

- ระเบียบ ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560

 

ระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์

 

- ระเบียบ ว่าด้วย การให้ชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2561

- ระเบียบ ว่าด้วย การฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2561

- ระเบียบ ว่าด้วย การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น พ.ศ. 2560

 

ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ

 

 - ระเบียบ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
2475623

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1