เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม
วันพฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564


อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • - เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ)5.75 %
เงินกู้สามัญ
 • - เงินกู้สามัญทั่วไป (ใช้บุคคลค้ำประกัน) (สป,สท)6.00 %
 • - เงินกู้สามัญทั่วไป (ใช้หุ้น/เงินฝากค้ำประกัน) (สห/สฝ)5.75 %
 • - เงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต (สช)6.00 %
 • - เงินกู้สามัญเพื่อซื้อทรัพย์สิน (สส)6.00 %
 • - เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย (ไม่มีเฉลี่ยคืน) (สภ)4.50 %
 • - เงินกู้สามัญสมาชิกเกษียณอายุ (กรณีพิเศษผ่อนชำระรายปี) (สก)5.75 %
 • - เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา (ไม่มีเฉลี่ยคืน) (สศ)4.50 %
 • - เงินกู้สามัญ สินเชื่อธนภิวัฒน์ (สธ)6.00 %
 • - เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ (สอ)6.00 %
เงินกู้พิเศษ
 • - เงินกู้พิเศษ โครงการสินเชื่อเบาใจ (พจ) ปีที่ 1-63.75 %
 • - เงินกู้พิเศษ โครงการสินเชื่อเบาใจ (พจ) ปีที่ 7-ตลอดสัญญา5.50 %
 • - เงินกู้พิเศษสมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน (พด,พท)5.75 %
 • - เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (พล)5.50 %
 • - เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ (พป)5.50 %
 • - เงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม (พก)5.75 %
เงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
 • - เงินฝากออมทรัพย์1.75 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (1 - 20 ล้านบาท)2.75 %
 • - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท)1.50 %
เงินฝากประจำเพิ่มพูน
 • - เงินฝากประจำเพิ่มพูน3.75 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ
 • - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ3.75 %
จำนวนผู้เข้าชม
2475884

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1