เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม
วันพฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม :
เงินปันผลที่ได้รับสามารถนำมาซื้อหุ้นเต็มจำนวนได้หรือไม่
คำตอบ :
สมาชิกที่ยังเป็นพนักงาน กฟภ. นำมาซื้อหุ้นได้ไม่เกินยอดเงินคงเหลือรับสุทธิในสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน กฟภ. แล้ว ซื้อหุ้นได้ไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท
คำถาม :
วิธีคิดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 และจ่ายให้วันที่เท่าไร
คำตอบ :
ในปีนี้ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผล อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี และเงินเฉลี่ยคืน อัตราร้อยละ 11.75 ต่อปี 
- สมาชิกที่รับเงินปันผลผ่านบัญชีกรุงไทย หรือบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ยอดเงินจะเข้าบัญชีในวันที่ 6 มี.ค. 2563 (หลังประชุมใหญ่)
- สมาชิกที่รับเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคารอื่น ยอดเงินจะเข้าบัญชีในวันที่ 10 มี.ค. 2563
สำหรับวิธีคิดเงินปันผล ---> คลิกที่นี่... 
คำถาม :
สมาชิกสามารถซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มจากที่หักรายเดือนได้จำนวนเท่าไร ?
คำตอบ :
1. สมาชิกที่ถือครองหุ้นครบ 5 ล้านบาท ให้งดการซื้อหุ้นรายเดือนและซื้อหุ้นพิเศษ
2. สมาชิกที่ถือครองหุ้นไม่ครบ 5 ล้านบาท แยกเป็น
    2.1 สมาชิกเกษียณอายุ หรือ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน กฟภ. หรือ สอ.กฟภ.
           2.1.1 สามารถนำเงินที่ได้รับจากการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานทุกประเภท เช่น เงิน กสช. ค่าตอบแทน
                     เงินชดเชยการจ้าง (ยอดสุทธิหลังหักภาษีแล้ว) มาซื้อหุ้นพิเศษได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
                     รับเงินดังกล่าว แต่เมื่อรวมกับหุ้นที่ถือครองเดิมแล้วต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท
           2.1.2 กรณีถือครองหุ้นไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถซื้อหุ้นพิเศษได้เดือนละ 100,000 บาท
    2.2 สมาชิกที่ยังไม่พ้นสภาพพนักงาน กฟภ. หรือ สอ.กฟภ.
           2.2.1 ให้ซื้อหุ้นรายเดือนโดยหักจากบัญชีเงินเดือนได้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้น
           2.2.2 ซื้อหุ้นพิเศษได้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินเดือนหลังหักรายจ่ายทุกประเภทแล้ว
คำถาม :
กรณีสมาชิกเสียชีวิตต้องทำอย่างไรและได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง
คำตอบ :
1. ให้ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ ส่งสำเนาใบมรณบัตรแจ้งให้สหกรณ์ทราบ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
2. ผู้รับผลประโยชน์ต้องยื่นขอรับทุนภายใน 90 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ โดยได้รับสวัสดิการ คือ
    - สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) วงเงินตามอายุการเป็นสมาชิก
    - สวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก  วงเงิน 50,000 บาท
ติดต่อขอรับทุนสวัสดิการได้ที่ทำการสหกรณ์ โทร.02-9531201-6 ต่อ 733
คำถาม :
ทำไมการอนุมัติวงเงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิตต้องขึ้นอยู่กับบริษัทที่รับประกันด้วย เช่น หากรับประกันชีวิตที่ 1,500,000 บาท สหกรณ์ก็จะให้กู้เพียง 1,500,000 บาท เท่านั้น ไม่ให้กู้ตามสิทธิที่ควรจะได้ หากสามารถกู้ได้ถึง 2,500,000 บาท
คำตอบ :
สาเหตุที่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์แบบนี้ สืบเนื่องมาจากสมาชิกผู้กู้มีความเข้าใจว่าหากประกันชีวิตรับทำประกันที่วงเงินเท่าไร เมื่อมีการเสียชีวิตประกันก็จะจ่ายค่าสินไหมในวงเงินเท่านั้น จึงลืมนึกถึงประเด็นการแถลงสุขภาพที่เป็นเท็จไป ซึ่งหากแถลงเท็จประกันจะจ่ายให้เพียงแค่วงเงินขั้นต่ำเท่านั้น ปัจจุบันจ่ายในวงเงิน 1,500,000 บาท ถึงแม้ว่าจะรับประกันไว้ในวงเงินถึง 2,500,000 บาท ก็ตาม ดังนั้น สหกรณ์จึงชี้แจงให้สมาชิกผู้กู้แถลงสุขภาพตามความเป็นจริงทั้งหมด และส่งให้บริษัทรับประกันตรวจสอบวงเงินที่จะรับประกันก่อนอนุมัติวงเงินกู้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ค้ำประกัน ค้ำประกันได้อย่างสบายใจ คงเหลือโอกาสที่จะต้องมาใช้หนี้แทนผู้กู้เพียงน้อยนิดเท่านั้น บางท่านอาจสงสัยยังเหลือกรณีไหนอีก ก็ยังคงมีกรณีปลดออก, ไล่ออกที่ประกันหนี้จะชดใช้เพียงเงินต้นคงค้างไม่รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นครับ จะอยู่ประมาณหลักหมื่นต้น ๆ ครับ แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มากหากเทียบกับที่ประกันหนี้รับผิดชอบแทนครับ การที่อนุมัติวงเงินกู้เท่ากับวงเงินที่ประกันชีวิตนั้น สาเหตุสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงในการชำระหนี้แทนให้กับผู้ค้ำประกันครับ
จำนวนผู้เข้าชม
2475879

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1