เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม
วันพฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เงินกู้
 • - แบบฟอร์มคำขอพักชำระเงินต้นDownload
 • - หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตDownload
 • - หนังสือยินยอม (ผู้กู้) ให้หักเงินซื้อหุ้นDownload
 • - สัญญาเงินกู้พิเศษทั่วไป (สำหรับสมาชิกพ้นสภาพพนักงาน)Download
 • - สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ "สินเชื่อเบาใจ"Download
 • - ยกเลิกสัญญา ATM (หน้า1) / ยกเลิกสัญญา ATM และให้หักหนี้คงค้างจากยอดเงินกู้ใหม่ (หน้า2)Download
 • - สัญญาเงินกู้สามัญทั่วไป (ปรับปรุง พ.ย.63)Download
 • - สัญญาเงินกู้พิเศษ เอทีเอ็ม (เริ่มใช้ 21 ต.ค.62)Download
 • - หนังสือรับรองภาระหนี้ ธ.กรุงไทยDownload
 • - เปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิตDownload
 • - สัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เริ่มใช้ 19 ธ.ค.62)Download
 • - สัญญาเงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน (เริ่มใช้ 1 ก.ค.59)Download
 • - สัญญาเงินกู้สามัญใช้เงินฝากค้ำประกัน (เริ่มใช้ 1 ก.ค.59)Download
 • - สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา (เริ่มใช้ 4 ม.ค.60)Download
 • - สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย (เริ่มใช้ 3 ธ.ค.62)Download
 • - สัญญาเงินกู้พิเศษ (เคหะสงเคราะห์ , ประกอบอาชีพ)Download
 • - บันทึกการผ่อนชำระเงินกู้ฉุกเฉิน (สมาชิกปกติ)Download
 • - บันทึกการผ่อนชำระเงินกู้สามัญ (สมาชิกปกติ)Download
 • - บันทึกการผ่อนชำระเงินกู้ฉุกเฉิน (สมาชิกเกษียณอายุ)Download
 • - บันทึกการผ่อนชำระเงินกู้สามัญ (สมาชิกเกษียณอายุ)Download
เงินฝาก
 • - บันทึกแสดงความจำนงขอรับดอกเบี้ยเงินฝากDownload
 • - ใบถอนเงินฝากDownload
 • - หนังสือขอยกเลิกการถอนเงินฝากผ่าน ATMDownload
 • - ใบแสดงเจตจำนงนำเงิน กสช. ที่คงไว้ ซื้อหุ้น/ฝากเงินDownload
 • - แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝากDownload
 • - แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝากสมาชิกสมทบDownload
 • - ใบแสดงเจตจำนงการถอนเงินฝากสหกรณ์ โดยส่งใบถอนทางโทรสารDownload
 • - หนังสือขอเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อDownload
 • - แบบฟอร์มการฝากเงินแบบหักบัญชีเงินเดือนDownload
 • - หนังสือขอถอนเงินฝากผ่านเครื่อง ATMDownload
 • - แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก (สำหรับตัวแทนสหกรณ์)Download
ทุนเรือนหุ้น
 • - หนังสือขอซื้อหุ้นพิเศษDownload
 • - เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนDownload
 • - ใบแสดงเจตจำนงนำเงิน กสช. ที่คงไว้ ซื้อหุ้น/ฝากเงินDownload
 • - หนังสือของดส่งค่าหุ้นรายเดือนDownload
ทะเบียนสมาชิก
 • - ใบสมัครสมาชิกDownload
 • - ใบสมัครสมาชิกสมทบDownload
 • - หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์Download
 • - หนังสือขอเปลี่ยนแปลงประวัติสมาชิกDownload
 • - หนังสือมอบอำนาจDownload
 • - หนังสือขอลาออกDownload
บริการด้านการเงินผ่านธนาคาร
 • - ขั้นตอนการถอนเงินฝากสหกรณ์ผ่าน ATMDownload
 • - ใบแจ้งการรับชำระเงิน (bill payment)Download
ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้
 • - ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเมืองไทยประกันชีวิตDownload
 • - แบบฟอร์มประกัน เมืองไทยประกันชีวิต (28 พ.ย.63)Download
สวัสดิการสมาชิก
 • - ทุนสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาDownload
 • - ทุนสวัสดิการ เพื่อรับขวัญทายาทใหม่Download
 • - ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีถึงแก่กรรมDownload
 • - ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัยพิบัติDownload
 • - ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยDownload
ตารางการผ่อนชำระเงินกู้
 • - เงินกู้พิเศษสมาชิกพ้นสภาพพนักงาน ผ่อนชำระรายเดือนDownload
 • - เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพDownload
 • - เงินกู้พิเศษเอทีเอ็มDownload
 • - เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินDownload
 • - เงินกู้สามัญทั่วไป (ใช้บุคคลค้ำประกัน)Download
 • - เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์Download
จำนวนผู้เข้าชม
2475884

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1