เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

เกี่ยวกับสหกรณ์

ประวัติความเป็นมา

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำกัด

          สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอ.กฟภ.) ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สพร.กฟภ.) โดยได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่   19 ธันวาคม 2537 มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

1. ส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกและพนักงาน กฟภ.

2. จัดให้มีเงินกู้แก่สมาชิก เพื่อไว้ใช้จ่ายตามความจำเป็นหรือก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

3. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

 

          มูลเหตุของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เกิดจากพนักงาน กฟภ. ได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังสมาคม พนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สพร. กฟภ.) ถึงความเดือดร้อนทางการเงิน จึงเป็นเหตุ ให้ต้องไปกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบ และสถาบัน การเงินอื่น โดยต้องยินยอมรับเงื่อนไขในอัตรา ดอกเบี้ยที่สูงมาก ไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องภาระหนี้สินให้หมดไปได้ จึงขอให้สพร.กฟภ.เป็นผู้แทน เจรจากับฝ่ายบริหาร กฟภ. เพื่อจัดตั้งสถาบันการเงินของพนักงาน เพื่อที่จะให้พนักงานมีแหล่งที่ สามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำไปใช้จ่ายตามความจำเป็นได้ และเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ ของพนักงาน ซึ่งจะเป็น การช่วยให้พนักงานได้มีโอกาสยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น จากสาเหตุ ดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นใน กฟภ. โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนิน งานจัดตั้ง ดังนี้

 

13 ตุลาคม 2536 ผู้แทนสมาคมฯ (สพร.กฟภ.) ได้ทำบันทึกเสนอท่านผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ดร.จุลพงศ์ จุลละเกศ) เพื่อขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ใน กฟภ. ซึ่งท่านผู้ว่าการฯ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าการฯ (นายดำรง ดำริห์อนันต์) เป็นผู้แทนในการพิจารณาข้อหารือกับสมาคมฯ (สพร.กฟภ.)

 

20 ตุลาคม 2536 รองผู้ว่าการฯ (นายดำรง ดำริห์อนันต์) ได้เชิญ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ (นายเกรียงศักดิ์ ขันธรักษ์) และผู้แทนสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย นายกสมาคมฯ (นายสุรพล สิงห์สุข), รองนายกสมาคมฯ (นายผจญ สว่างแสน, นายทองอินทร์ ผ่องสวน), เลขานุการสมาคมฯ (นายอารี สมเสถียร) เข้าร่วมประชุม พิจารณาข้อหารือดังกล่าว ปรากฏว่า เห็นสมควรที่จะให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ใน กฟภ. ด้วยเหตุผล ที่ว่า

1. องค์กรสถาบันการเงินที่จัดตั้งในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น จะเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สพร.กฟภ.)

2. องค์กรที่จัดตั้งขึ้น มีฐานะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ภายใต้กำกับและดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

3. องค์การแห่งนี้ ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินของพนักงานผู้เป็นสมาชิก เพื่อการออมทรัพย์การให้กู้ยืม เงินและอื่นๆ

4. เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้พนักงานสนใจการออมทรัพย์ในวงกว้าง เพราะมีการให้กู้ยืมเงินด้วยอัตรา ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งจะมีผลดีต่อเนื่อง ในการขจัดการกู้เงินนอกระบบด้วยดอกเบี้ยขูดรีดให้หมดไปในระยะยาว

 

1 พฤศจิกายน 2536 รองผู้ว่าการฯ (นายดำรง ดำริห์อนันต์) ได้มีบันทึกเสนอ ท่านผู้ว่าการฯ รายงานผลการ พิจารณาและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

 

จำนวนผู้เข้าชม
2477625

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1