เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม


ทุนเรือนหุ้น

การออกหุ้น : สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

 

การถือหุ้น : สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วน

 ของจำนวนเงินได้รายเดือน  ดังต่อไปนี้

เงินได้รายเดือน (บาท)

        ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)

น้อยกว่า  10,000

ตั้งแต่      10,000  ไม่เกิน  15,000

เกินกว่า   15,000  ไม่เกิน  30,000

เกินกว่า   30,000  ขึ้นไป

 

 

10

40

60

100

 

การงดชำระค่าหุ้นรายเดือน

    สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  60  เดือน  และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์  จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนก็ได้

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
2475687

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1