เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม
วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2562


แบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ดังต่อไปนี้ มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (หากต้องการให้สหกรณ์ตอบกลับกรุณาแจ้งข้อมูล ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หรืออีเมล์)

จำนวนผู้เข้าชม
1642194

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1